مقالات

چرخ های GGG70

دلیل استفاده از GGG70 در چرخ های تولیدی ایستاپل ابتدا لازم است مشخصات مکانیکی چدن نرم گرید 70 مورد بررسی قرار گیرد. مهمترین مشخصه این

ادامه مطلب

قلاب

فورج گرم عبارتست ازتغییر شکل گرم فلزات در دمای تبلور مجدد فلز که با استفاده از فشار یا ضربه صورت می گیرد و جریان فلز

ادامه مطلب